KLUB 100

REGULAMIN "KLUBU 100" MLKS UNIA GNIEWKOWO

§1

Zasady ogólne

 1. Program „Klub 100” MLKS UNIA GNIEKWOWO, jest powołany, rozliczany i zarządzany przez MLKS UNIA z siedzibą przy ul. Parkowej 2b w Gniewkowie, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217021. Celem działalności „Klubu 100” MLKS UNIA GNIEKWOWO jest wsparcie finansowe drużyn Unii Gniewkowo.

 2. Program „Klub 100” skierowany jest do osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, instytucji, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym oddzielna ustawa przyznaje zdolność prawną, zainteresowanych wsparciem organizacyjnym i finansowym działalności klubu sportowego MLKS Unia Gniewkowo.

 3. W programie „Klub 100” uczestniczyć mogą osoby fizyczne oraz instytucje i firmy wymienione w punkcie 1§ 1, które wypełniły i podpisały deklaracje członkowską zwaną dalej umową.

 4. W programie „Klub 100” uczestniczyć mogą osoby fizyczne które ukończyły 18-ty rok życia.

§2

Prawa i obowiązki Członków „Klubu 100”

 1. Uczestnik programu „Klub 100” MLKS UNIA GNIEKWOWO deklaruje się wpłacać co miesiąc określoną w umowie kwotę przy czym minimalna zadeklarowana kwota nie może być niższa niż 100 zł netto miesięcznie lub jej równowartość w przypadku wpłat dokonywanych w innej walucie wg średniego kursu NBP na dzień dokonywania wpłaty.

 2. Wpłat należy dokonywać na konto MLKS Unia Gniewkowo o numerze rachunku: 23 8185 0006 0200 0169 2000 0001 prowadzonym przez Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, oddział w Gniewkowie z koniecznym dopiskiem : „Klub 100 -imię i nazwisko/nazwa podmiotu” do 10 dnia każdego miesiąca.

 3. Uczestnik „Klubu 100” MLKS UNIA GNIEWKOWO może dokonać wpłat „z góry” za wybrany przez siebie okres wymieniając w tytule przelewu jakich miesięcy dotyczy dana wpłata.

 4. Umowa zawierana jest z uczestnikiem programu na okres jednego roku kalendarzowego przy czym w przypadku braku złożenia wypowiedzenia członkostwa w „Klubu 100” MLKS UNIA GNIEWKOWO na 14 dni przed końcem jej obowiązywania, umowa zostanie automatycznie przedłużona na kolejny rok kalendarzowy.

 5. Rozwiązanie Umowy może nastąpić poprzez wypowiedzenie przez każdą ze Stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§3

Przywileje Członków „Klubu 100”

 1. Członek „Klubu 100” otrzymuje następujące prawa i przywileje:

- specjalną kartę członkowską „Klubu 100” MLKS UNIA GNIEWKOWO, która uprawnia go do wejścia wraz z osobą towarzyszącą (imię i nazwisko osoby towarzyszącej należy podać przy odbiorze karty członkowskiej) na każde spotkanie Unii, w którym Klub będzie występować w roli gospodarza.

- umieszczenie logo firmy na specjalnym banerze na terenie stadionu z wszystkimi Członkami „Klubu 100”

- Członek „Klubu 100”otrzymuje miejsce na prestiżowej liście umieszczonej na oficjalnej stronie Klubu uniagniewkowo.pl

- osoby prawne, jednoosobowe działalności gospodarcze oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości otrzymają zniżki na świadczenia reklamowe.

§4

Warunki uzyskania członkostwa Klubu 100

 1. Członkiem „Klubu 100” MLKS UNIA GNIEWKOWO zostaje osoba która wypełni i podpisze deklarację (umowę) przystąpienia do „Klubu 100” dostępną na stronie oficjalnej Klubu lub w siedzibie Klubu. Wypełnioną deklarację (umowę) należy dostarczyć/wysłać na adres Klubu, tj. MLKS UNIA GNIEWKOWO, ul. Parkowa 2b, 88-140 Gniewkowo, z dopiskiem „Klub 100”, lub skontaktować się z przedstawicielem Klubu celem jej przekazania.

 2. Warunkiem uzyskania pełnego „Członkostwa Klubu 100” jest wpłata w wysokości minimum 100,00 zł w terminie, przez minimum 1 miesiąc zadeklarowanych składek.

 3. Zarząd Klubu jako organizator „Klubu 100” zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia danej osoby na członka „Klubu 100” bez konieczności uzasadnienia.

§5

Wykluczenie i postanowienia końcowe „Klubu 100”

 1. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest wykluczenie z członkostwa „Klubu 100” osoby gdy działa ona na szkodę Klubu MLKS UNIA GNIEWKOWO.

 2. Wykluczony z członkostwa w „Klubie”100 traci wszelkie prawa i przywileje z dniem wykluczenia.

 3. Zarząd Klubu jako organizator „Klubu 100” zastrzega sobie prawo do zmiany umowy oraz powyższego regulaminu w dowolnym momencie powiadamiając uczestnika programu na min. 14 dni przed wprowadzeniem zmian.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela wiceprezes ds. marketingu Szymon Stolarski pod numerem telefonu: 784 323 222

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości